Pozyskiwanie gruntów – co jest ważne w całym procesie?

Opublikowany przez: Biuro Egico

Pozyskiwanie gruntów jest ważnym punktem w procesie powstawania farm fotowoltaicznych. Jest to też bardzo ważny aspekt w kwestii rozwoju energii odnawialnej, która z kolei wspiera walkę ze zmianami klimatycznymi i przeciwdziała emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

Farmy fotowoltaiczne są zbudowane z paneli słonecznych, które przekształcają energię słoneczną w elektryczną, czyli prąd i zasilają tym samym sieć energetyczną.

Jaki jest cel pozyskiwania obszarów pod farmy fotowoltaiczne?

Znalezienie odpowiednich gruntów, które mają dogodne warunki do produkcji energii słonecznej jest kluczowe dla efektywności i opłacalności farmy fotowoltaicznej.

Co jest ważne przy takim wyborze? Jakie czynniki?

 • nasłonecznienie,
 • ukształtowanie terenu,
 • dostępność infrastruktury,
 • oddalenie od obszarów chronionych,
 • brak ograniczeń prawno-administracyjnych.

W pierwszej kolejności niezbędne jest sprawdzenie:

 • numeru działki,
 • regionu,
 • obrębu, itp.

Przeprowadzana jest analiza pod kątem posadowienia, czyli sprawdzenia klasy gruntów, sieci do wpięcia, wolnych mocy na najbliższym GPZ, ewentualnych obszarów chronionych, itp.

W trakcie pozyskiwania gruntów pod farmy fotowoltaiczne ważne jest także nawiązanie dialogu z lokalnymi społecznościami i zainteresowanymi stronami. Informowanie i uwzględnianie opinii mieszkańców może zdecydowanie pomóc w płynnym przejściu całego procesu. Istotne jest również uwzględnienie korzyści społeczno-gospodarczych, jakie przyniesie budowa farmy fotowoltaicznej, takich jak tworzenie miejsc pracy czy wsparcie dla lokalnych przedsiębiorstw. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń i zgód, można przystąpić do budowy farmy fotowoltaicznej.

Ostatnim krokiem w procesie pozyskiwania gruntów pod farmy fotowoltaiczne jest przeprowadzenie szczegółowych badań terenowych. Te badania obejmują analizę warunków:

 • geologicznych,
 • topograficznych,
 • meteorologicznych.

Ważne jest także sprawdzenie statusu prawnego danego obszaru, aby upewnić się, że nie ma żadnych konfliktów z prawem, przepisami o ochronie środowiska czy innymi zasadami regulującymi wykorzystanie gruntów. Kolejnym krokiem jest pozyskanie zgody na korzystanie z danego terenu. W zależności od jurysdykcji i lokalnych przepisów, może być wymagane uzyskanie zezwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w obszarach chronionych lub o dużym znaczeniu ekologicznym, wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i konsultacje społeczne.

Budowa farmy fotowoltaicznej – cały proces!

Proces ten obejmuje:

 • pozyskanie dokumentów administracyjnych (UD, WZ, DŚ, WP, PnB), które pozwalają rozpocząć budowę,
 • rozplanowanie geodezyjne rozmieszczenia konstrukcji pod panele słoneczne,
 • montaż konstrukcji pod panele słoneczne,
 • montaż ogrodzenia oraz monitoringu,
 • rozbudowę sieci energetycznej pod ziemią,
 • montaż paneli na konstrukcji wraz z okablowaniem,
 • rozbudowę stacji elektroenergetycznej,
 • połączenie paneli z siecią energetyczną,
 • uruchomienie farmy, systemów monitorowania i zarządzania.

Po zakończeniu budowy farmy fotowoltaicznej, konieczne jest także monitorowanie jej działania i regularne przeglądy techniczne, aby zapewnić jej optymalną wydajność i bezpieczeństwo.

Pozyskiwanie gruntów pod farmy fotowoltaiczne jest złożonym procesem, który wymaga uwzględnienia wielu czynników. Jednakże, ze względu na korzyści ekologiczne i ekonomiczne, rozwój farm fotowoltaicznych staje się coraz bardziej istotny dla przyszłości energetyki. Dzięki odpowiedniemu planowaniu i współpracy ze społecznościami, możemy skutecznie wykorzystać potencjał energii słonecznej i przyczynić się do zrównoważonego rozwoju naszej planety.